วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ชี้แจงการปรับวิธีคำนวนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแก่บุคลากร พร้อมเข้าสู่การใช้รูปแบบ P4P ตอนที่ 2/2


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ชี้แจงการปรับวิธีคำนวนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแก่บุคลากร พร้อมเข้าสู่การใช้รูปแบบ P4P ตอนที่ 2/2


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ชี้แจงการปรับวิธีคำนวนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแก่บุคลากร พร้อมเข้าสู่การใช้รูปแบบ P4P ตอนที่ 1/2

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ชี้แจงการปรับวิธีคำนวนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแก่บุคลากร พร้อมเข้าสู่การใช้รูปแบบ P4P วันที่ 1 เมษายนนี้
นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าวันนี้ (19 มี.ค.56) ได้มีการเชิญตัวแทนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปรับระบบการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้กำลังคนสาธารณสุขใหม่ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่แยกจากเงินเดือนนี้เป็นเงินที่ให้เฉพาะ 4 กลุ่มวิชาชีพ คือ กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มสหวิชาชีพ 7 สาขา และกลุ่มสายบริการโดยตรง ที่เป็นกลุ่มที่กำลังคนขาดแคลน ตลอดมา ให้ในอัตราเหมาจ่ายคงที่ ไม่ว่าทำงานมากหรือน้อยก็ได้เท่ากัน ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ จึงได้เกิดแนวคิดปรับวิธีการคำนวนใหม่จากเหมาจ่ายเป็นการให้ตามผลการปฏิบัติงาน( P4P) ยิ่งทำงานมากจะยิ่งได้มาก พร้อมขยายการให้เงินเบี้ยเลี้ยงไปยังกลุ่มงานอื่น ๆ ทั้งสายงานทั่วไป และส่วนงานสนับสนุนที่ไม่เคยได้รับเงินส่วนนี้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน กระตุ้นให้พัฒนางานเพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมเสนอแผนทั้งหมดให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนการคำนวนการจ่ายเงิน เฉพาะพื้นที่ปกติ และพื้นที่เขตเมือง แต่พื้นที่เฉพาะอยู่ยาก ยังคงการจ่ายแบบเหมาจ่ายเช่นเดิม ส่วนวงเงินงบประมาณไม่ได้ปรับลด หรือรวมการบริหารเพื่อตัดลดจากส่วนหนึ่งไปให้อีกส่วนหนึ่ง
โดยแผนการปรับเปลี่ยนนี้จะแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เริ่มวันที่ 1 เมษายนนี้ ระยะที่ 2 เริ่ม 1 เมษายน 2557 ซึ่งจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพื่อวางเกณฑ์การให้คะแนนการทำงาน ติดตามผลการปรับเปลี่ยน รับฟังความเห็น พร้อมประเมินผลเป็นระยะ ก่อนจะประเมินผลใหญ่ทั้งระบบหลังวันที่ 1 เมษายน 2557 เพื่อปรับปรุงแผนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมที่สุด
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Http://Thainews.Prd.Go.Th/Centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5603190020014